Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Phòng, chống tham nhũng, KT, GS&XLSTTr
 • TÌM THẤY 10 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  Giải quyết khiếu nại lần 2 (trường hợp 45 ngày)
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  2
  Giải quyết khiếu nại lần 2 (trường hợp 60 ngày)
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  3
  Giải quyết khiếu nại lần 2 (trường hợp 70 ngày)
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  4
  5
  Giải quyết tố cáo (trường hợp 60 ngày)
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  6
  Giải quyết tố cáo (trường hợp 90 ngày)
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  7
  Kê khai tài sản. thu nhập
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  8
  Tiếp công dân và xử lý đơn thư
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  9
  Xác minh tài sản thu nhập (trường hợp 15)
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  10
  Xác minh tài sản thu nhập (trường hợp 30)
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Năm 0
  Tiếp nhận hồ sơ
  Xử lý hồ sơ
  Bổ sung hồ sơ
  Kết thúc hồ sơ

  TỈ LỆ ĐÃ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2019
  TỈ LỆ ĐÃ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2019